nhóm cá cược thể thao - bet365 betting

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bet365 betting -CTCP
10:30 AM, Thursday, 02/05/2024

1. Thời gian: 08h30, ngày 24tháng05 năm 2024.

2. Địa điểm:Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại thời điểm ngày 23/04/2024.

4. Chương trình nghị sự: Gửi kèm theo thông báo mời họp này.    

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: //decrepits.com; đề nghị quý vị nghiên cứu và mang theo để sử dụng tại Đại hội.

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tổng công ty Sông Đà - CTCP

2.Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 SJG

3.Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2024 SJG

4.Giấy ủy quyền

5.Giấy ủy quyền theo nhóm

6.Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ

7. Báo cáo của HĐQT Tổng công ty Sông Đà - CTCP về hoạt động của HĐQT năm 2023, Kết quả thực hiện SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;

8. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát TCT

9. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

10.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

11.Quyết toán thù lao HĐQT và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch thù lao của HĐQT và tiền lương, thù lao Ban kiểm soát năm 2024;

12.Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (do Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê duyệt

13.Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 

Tin tức khác
Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website